ماده77 ، پرونده های شهرداری، عوارض، ساختمانی، مجوز ساخت، توافق

کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها:  کمیسیون ماده 77 چیست؟ وظیفه این کمیسیون چیست؟  چگونه به تخلفات رسیدگی می‌کند؟ چه عوارضی توسط…

chat